Contact icon

62 501 24 34

Contact icon

691 170 668 - tlenoterapia

Contact icon

792 317 779 - hospicjum, żywienie, opieka domowa

Email icon

biuro@medyk-online.pl

Śledź nas w social mediach

Facebook icon logo
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów; w przypadku psychicznie chorych będących w ostrej fazie choroby, świadczenia zabezpieczone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386).

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:

 1. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 2. przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością,
 3. świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania,
 4. edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny,
 5. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 6. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

 1. nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe,
 2. nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
 3. nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie,
 4. niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. Oceny tej dokonuje:

 1. w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. na koniec każdego miesiąca – pielęgniarka opieki długoterminowej domowej.

Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego. Świadczeniobiorca lub jego rodzina albo opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji. Po wykonaniu tych czynności, fakt ich zrealizowania pielęgniarka odnotowuje w karcie czynności wykonanych przez pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej, wraz z określeniem daty ich wykonania, co zostaje potwierdzone podpisem świadczeniobiorcy lub jego rodziny albo opiekuna faktycznego.

Wizyty pielęgniarskie realizowane są nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy- w medycznie uzasadnionych przypadkach.

(lokalizacja: ul. Braci Marszlów 4, 62-700 Turek)

Świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenia udzielane są w oparciu o umowę zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.